When do you usually watch TV

Translation of "TV" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
TV television television television remote cable TV

proposals

List jeszcze never dotarł panie TV.
The envelope hasn't arrived yet, Mr. TV.
Mieszkańcy Tajlandii wolą Internet przez TV.
The residents of Thailand prefer the internet over TV.
Oglądałem w TV program o kanibalach.
I already have a program on cannibals watch TV seen.
Zazwyczaj jest coś dobrego w TV.
There is usually always something good going on in the watch TV.
W pokoju hotelowym, bez poduszek, TV ani zasłon.
In a hotel without a pillow TV, Curtains.
Musimy załatwić ci tylko jakiś cholerny TV.
All we have to get is one TV.
Jest zabawny, kiedy oglądamy razem TV.
It's funny when we're together watch TV watch.
Kiedy zobaczyłem Wyatt'a Robins'a w TV.
When I saw Wyatt Robins at the watch TV have seen.
Może kiedyś zobaczysz mnie w TV albo w gazecie.
Maybe someday you will see me in watch TV or in the newspaper.
Oglądałam TV po obiedzie gdy usłyszałam pukanie do drzwi.
I had eaten and was on watch TV look when I heard someone knock on the door.
Warto również zajrzeć na Justin TV.
It's also worth taking a look at Justin TV.
Podsumowując, NET TV never zgadza się ze wstępnymi wnioskami Komisji dotyczącymi przedmiotowego środka.
In summary, NET TV does not accept the Commission's preliminary conclusions on the measure.
Zablokowano dostęp do mediów, takich jak TV, radio i internet.
Media like watch TV, Radio and internet have been blocked.
Widziałam w TV, wybory Miss USA.
I have you in watch TV seen in the Miss America election.
Ted zrobi to z reporterką TV.
Ted will do it with one TV Make a reporter.
Ten talk show w TV... To nieporozumienie.
This talk show on watch TV... that was a huge misunderstanding.
Od lat ogląda tylko TV, przeważnie reklamy.
Twoi znajomi, współpracownicy, twoje gazety, TV.
Your friends, your colleagues, the newspapers, that watch TV.
Widziałam panią wiele razy w TV.
Coś takiego jak za dużo TV never is never.
We can do so much watch TVas we want.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 2358. Exact: 2358. Elapsed time: 90 ms.